Zadkine Startcollege Schoolplan 2018 – 2022 ‘Start met succes!’

Welkom bij het Startcollege!

In het schoolplan ‘Startcollege 2018 – 2022’ zijn de ambities van het Startcollege te zien. En daarmee draagt het Startcollege haar steentje bij aan de onderwijsvisie van Zadkine én de realisatie van de nieuwe strategie van Zadkine: Zadkine 2022 (Zadkine En ik).

Jethro Bos, directeur
Zadkine Startcollege

 

Start!

Startsituatie (2018)

Zadkine Startcollege kenmerkt zich door persoonlijke aandacht. Met kleinschalige locaties en klassen bieden wij onderwijs op maat voor jongeren vanaf 16 jaar zonder diploma. Voor veel van onze studenten betekent Zadkine Startcollege het begin van een nieuwe start. Het is voor onze studenten niet altijd vanzelfsprekend dat zij een schoolloopbaan succesvol doorlopen, waarbij een aanzienlijk deel van onze studenten weinig vertrouwen heeft in de medemens. Iedere student heeft zijn eigen verhaal. Iedere student is uniek. Het zijn juist déze studenten voor wie wij ons bed uit komen! En ons juist strijdbaar maakt en ervoor zorgt dat we een stapje harder lopen. We bieden structuur en zijn een veilige haven. We zorgen ervoor dat onze studenten zich thuis voelen. We zoeken naar mogelijkheden en denken in kansen. Ja, dat maakt ons soms wat eigenwijs. En wat ondeugend. Dat maakt dat we, zeker binnen Zadkine, weleens een ander beeld oproepen dan wij willen.

We helpen onze studenten op weg in hun (nieuwe) start. We richten ons onderwijs in, rekening houdend met hun beginsituaties en leerbehoeften. Zoals structuurklassen of (jonge) moederklassen. Dit noemen we Entree Plus. Of klassen met extra taalbehoeften voor anderstaligen. Met het concept ‘klas als werkplaats’ laten we een vaste loopbaanbegeleider, klassenbegeleider én peercoach met elkaar samenwerken om de begeleiding voor onze studenten zo optimaal mogelijk te organiseren. Samen zien zij nu eenmaal meer. Hoewel ons onderwijs erg praktijkgericht is, is het voor een aantal studenten onwenselijk om veel in de schoolbanken te zitten. Met een aantal partners uit het bedrijfsleven zijn we erin geslaagd om deze studenten in het leerbedrijf op te leiden. Leren door te doen! Dit noemen we Entree Werk. Via Entree Start leiden we reguliere BBL-studenten op voor alle richtingen. De realisatie van deze concepten en onderwijskundige initiatieven doen we op een progressiegerichte manier. Met onze expertise op het gebied van onderwijs en zorg slagen we erin om het onderwijs aan te laten sluiten op de specifieke (leer)behoeften van onze studenten. En doen we een appèl op de mogelijkheden en sterke kanten van hen. Daar zijn we trots op!

Uitdagingen zijn er ook. Zo verandert de maatschappij in rap tempo. Sterker nog, de groei van technologische ontwikkelingen, digitalisering, globalisering is dusdanig exponentieel dat deze haast onnavolgbaar is. Dat maakt de toekomst alleen maar onvoorspelbaarder. Ondertussen mag van Zadkine Startcollege worden verwacht dat wij ons onderwijs duurzaam en toekomstgericht inrichten. Het is aan ons om te leren omgaan met deze schijnbare tegenstelling. Een andere uitdaging is de ontwikkeling naar een collectief Zadkine Startcollege. De afstemming en verbinding tussen de drie locaties van Zadkine Startcollege is niet als vanzelfsprekend aanwezig en vraagt aandacht. Op individuele en incidentele basis vinden collega’s elkaar wel, al is een passende (overleg)vorm nog niet helemaal gevonden. De ambitie is om vanuit het collectief van elkaar te leren. Om deze ambitie waar te maken, is het voorwaardelijk dat we elkaar beter leren kennen. Dat vraagt om ontmoeting en dialoog. Tot slot is in schooljaar 2017 – 2018 vrijwel het volledige managementteam veranderd. Van de drie opleidingsmanagers zijn er twee nieuw en is er één verhuisd naar een andere locatie. Ook is er sinds juni 2018 een nieuwe directeur. Samen met een nieuwe (beleids)adviseur onderwijs en examinering én een nieuwe managementassistente heeft het management de taak om een managementteam te worden.

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s en ambities (2022)

Voor veel van onze studenten betekent Zadkine Startcollege het begin van een nieuwe start. We bouwen een persoonlijke band op door te kijken wat hen écht bezighoudt en waar hun interesses liggen. Ons praktijkgerichte onderwijs organiseren we vanuit diezelfde betrokkenheid. In kleinschalige locaties en klassen krijgen onze studenten de persoonlijke aandacht die nodig is om hun opleiding te starten en te blijven volgen. En hen voor te bereiden op hun volgende stap: doorstromen naar niveau 2 of een baan.

Samen met alle medewerkers is een aantal thema’s (portefeuilles) en ambities geformuleerd, die centraal staan in het schoolplan Zadkine Startcollege 2018 – 2022. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de strategie Zadkine 2022 (Zadkine En ik) én ons oude Schoolplan (2016-2018).

 

Verbinding

In 2022 is er een collectief Zadkine Startcollege en werken de drie locaties vanuit een onderwijsvisie die aansluit bij de (leer)behoeften van de studenten en de specifieke opleiding die zij volgen. Iedere locatie kenmerkt zich door een eigen sfeer en dynamiek, waarbij iedere locatie zijn eigen opleidingsroutes aanbiedt. Good practises worden met elkaar gedeeld en er vindt structureel afstemming plaats wat betreft examinering.

Op regelmatige basis worden betekenisvolle momenten georganiseerd om elkaar te ontmoeten en in dialoog te komen met als resultaat dat we intensief samenwerken en expertise delen. We leren als collectief, waarbij iedereen zich kan en mag ontwikkelen. Daarbij stellen we ons op als betrouwbare partner naar collega’s, waardoor het vertrouwen in én de nieuwsgierigheid naar elkaar nóg meer groeit.


Eigen DNA

Voor onze studenten is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij hun schoolloopbaan of maatschappelijke carrière met succes doorlopen. Om uiteenlopende redenen (h)erkennen zij de normen in onze samenleving niet altijd. Of lopen zij aan tegen (voor)oordelen en bureaucratisering. Dit vraagt een andere manier van omgaan met onze studenten, onze partners en onze omgeving. Met als resultaat dat we ieders bewustwording hieromtrent vergroten. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij kansen zien en in staat zijn grenzen op te zoeken. Teams worden gefaciliteerd om (onderbouwd) te experimenteren en hierover verantwoording af te leggen.


Veilige en gezonde school

Onze studenten voelen zich in voldoende mate veilig op de locaties van Zadkine Startcollege. Dit houden wij graag zo! Dat vraagt om structurele afstemming met de (algemene) ondersteuning en – voor onze locatie in Spijkenisse – het management van andere scholen. Daarnaast bieden we weerbaarheidstrainingen aan voor zowel onze medewerkers als onze studenten.

We streven ernaar om in 2022 het vignet 'Gezonde school' op alle locaties te dragen. Dit vraagt om een integrale aanpak wat betreft het signaleren van gezondheidsrisico’s bij onze studenten en hen door te verwijzen. Iedere locatie biedt structureel activiteiten aan, waarmee we het gezond gedrag van onze studenten bevorderen.

(Echt) Maatwerk

In 2022 zijn wij nóg beter in staat om onze studenten te voorzien in hun persoonlijke (leer)behoeften door onze ingezette initiatieven, zoals Entree Plus, continu te verfijnen en te verbeteren. Daarnaast realiseren we op iedere locatie een goed functionerend Loopbaanpunt en laten we onze medewerkers zien hoe het loopbaanpunt kan bijdragen aan het studiesucces van onze studenten én zijn we in staat om de peercoaches (als onderdeel van ‘klas als werkplaats’) beter te positioneren. 

We realiseren structurele en flexibele samenwerking met partners die onze studenten in de praktijk opleiden (Entree Werk / Startacademie). Dit alles doen we op basis van 'progressiegericht werken' en collectief leren.

Groei in kwaliteit

Het is aan Zadkine Startcollege om onze onderwijsprogramma’s en leerroutes continu aan te passen op ontwikkelingen op de toekomstige arbeidsmarkt, rekening houdend met de (persoonlijke) behoeften van onze (kwetsbare) studenten. Denk hierbij aan een doorontwikkelde LOB-leerlijn, gebaseerd op het gedachtegoed van progressiegericht werken. Dit vraagt zowel lef om (onderbouwd) te experimenteren als ook intensieve samenwerking met onze partners en studenten. Daarbij dient ons onderwijs verantwoord te (kunnen) worden aan de hand van het Onderzoekskader, zoals door de onderwijsinspectie wordt gehanteerd in haar toezicht, waarmee we de (basis)kwaliteit van bestaande en nieuwe onderwijsprogramma’s en leerroutes borgen.

 

Positionering naar buiten

Om onze studenten klaar te stomen voor een vervolgopleiding óf de arbeidsmarkt van de toekomst, is het noodzakelijk om structurele samenwerking te onderhouden met bedrijven én de andere scholen van Zadkine. Zo participeren we actief om meerdere Niveau 2 Werk-programma’s te realiseren, waarmee we gelijke kansen én studiesucces wat betreft een doorstroom naar niveau 2 voor onze studenten bevorderen en verbeteren.

Voor zowel onze partners in het bedrijfsleven als op gemeentelijk niveau, zijn wij een betrouwbare partner. Dit vraagt een innovatieve en ondernemende houding. Daarnaast werken we intensief samen met andere onderwijsinstellingen in de regio. In 2022 is de kracht van het Zadkine Startcollege zodanig zichtbaar voor ‘de buitenwereld’ dat het imago van het Entreeonderwijs aanzienlijk is verbeterd.

Hoe komen we daar? Dit gaan we doen!

In oktober 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarin de ambities van de zes thema’s (portefeuilles) worden geconcretiseerd. Zo ontstaat een activiteitenplan per jaar, per locatie. Het eigenaarschap van ieder thema komt te liggen bij een opleidingsmanager, adviseur óf LD-docent. Deze functionaris verzamelt, afhankelijk van de uit te voeren activiteit(en), de juist experts en heeft een verantwoordelijkheid voor de voortgang van de portefeuille. Met experts kan enerzijds gedacht worden aan collega’s van Marketing & Communicatie, HRM, Financiën, TAO en/of ICT; anderzijds kan gedacht worden aan onze studenten, partners uit het bedrijfsleven, (lokale) overheden of mbo raad. Iedere onderwijsperiode is er een portefeuille-overleg waarin de voortgang van de thema’s wordt besproken, geëvalueerd en/of bijgesteld. Daarmee streeft Zadkine Startcollege naar een gedeelde (resultaat)verantwoordelijkheid. Een actuele stand van zaken wat betreft de voortgang en monitoring van onze ambities, is hier te vinden.

In november en december 2018 schrijven de opleidingsmanagers, met behulp van de adviseurs, een teamplan. Hierin nemen zij de concrete activiteiten op, waarmee zichtbaar wordt hoe iedere locatie bijdraagt aan het realiseren van de ambities van Zadkine Startcollege. Tenminste één keer per schooljaar wordt er – voor alle medewerkers van Zadkine Startcollege – een studiedag georganiseerd, zodat iedereen kan worden geïnformeerd en geraadpleegd wat betreft de realisatie van onze ambities. Daarmee maakt Zadkine Startcollege merkbaar het verschil!

In het managementcontract tussen het Startcollege en het College van Bestuur is aandacht voor de vastgestelde KPI’s van Zadkine. Daarnaast is er aandacht voor de Zadkine Onderwijsvisie, als ook de landelijke speerpunten uit de kwaliteitsagenda. De monitoring van de Zadkine KPI’s en de maatregelen en beoogde resultaten van de Zadkine Kwaliteitsagenda gebeurt met behulp van de Power BI en vindt 2x per onderwijsperiode plaats in het MT: eenmaal in het bijzijn van onze financieel controller en HRM-adviseurs. En eenmaal met de adviseur onderwijs én de strategisch accountmanager onderwijs en arbeidsmarkt. Daarmee is het Startcollege meetbaar in control.

De vergaderstructuur van het management team (MT) is zodanig ingericht dat er structureel aandacht is voor lopende zaken (‘regulier MT’), strategische zaken (‘portefeuille-overleg’), nieuwe ontwikkelingen (‘thema’), de integrale verbinding tussen onderwijs en zorg (‘MT zorg’) ende monitoring (‘monitor MT’) hiervan, waarmee cyclisch gewerkt wordt aan de realisatie van de ambities. Op teamniveau wordt kort-cyclisch (PDCA) gewerkt, waarbij alle onderwijsteams gebruik maken van LeerKRACHT (of Slim Samenwerken).

Voorbeeld: Thema’s

Ons onderwijs blijft gebaseerd op basis van leerlijnen, al nemen we de komende jaren afscheid van de verschillende vakgroepen. En zijn we van plan om vanuit integrale thema’s te gaan werken, die waardevol en betekenisvol zijn voor onze studenten. LOB is en blijft de rode draad door het onderwijsprogramma. Ook blijven we onze keuzedelen doorontwikkelen.

Sinds 2017 organiseren we jaarlijks een Zomerevent. In 2022 bieden we structureel vier events aan per jaar, verdeeld over de verschillende locaties. Dit doen we samen met (oud-)studenten. Daarnaast bieden we op regelmatige basis wijkgerichte activiteiten aan óf stellen we onze ruimten ter beschikking, waarmee we onze positie in de wijk nóg sterker neerzetten.


Voorbeeld: De Startcourant

De drie locaties van Zadkine Startcollege organiseren met enige regelmaat (buitenschoolse) activiteiten, waarmee we de verbinding met de wijk én onze (oud-)studenten verstevigen. Om meer zichtbaarheid aan deze activiteiten te geven, zowel binnen ons eigen Zadkine Startcollege als aan buitenstaanders, maken we – samen met onze studenten én onder regie van onze medewerker Marketing en Communicatie – een krant/magazine: De Startcourant. Met de Startcourant laten we, zowel intern als extern, zien wie we zijn en wat we doen. Daarmee vergroten we onze naamsbekendheid en versterken we ons imago. En maken we onze verborgen krachten zichtbaar!


Slider 1